EM-Sähköpalvelu

       Sinikalliontie 11, 02630 ESPOO GSM 040 574 4945

Valtuutettu tarkastaja Esa Martikainen

          

PALVELUT

 

Sähkötarkastukset

EM-Sähköpalvelu suorittaa: Sähkötarkastuksia, sähkölaitteistojen tarkastuksia ja sähköasen- nustarkastuksia kaikille luokkien 1, 2, ja 3 sähkölaitteistoille. Tarkastukset  ovat varmennus- ja määräaikaistarkastuksia (lakisääteisiä).   Käyttöönottomittauksia,   myös 10 A:n mittaukset (esim. lääkintätilat, joissa suositellaan käytettäväksi 10 A:n mittausvirtaa). Koneiden SFS EN 60204-1 mukaiset mittaukset ja testaukset. Sähköhäiriöselvitysmittauksia sekä sähkölaitteistojen lämpökuvauksia.

Lisäksi sähköasennusten valvonta. Huolto-ohjeiden teko luokkien 1 - 3 kohteisiin. Sähkötyöt; sähköasennukset erilaisissa huolto- ja saneerauskohteissa sekä sähkökorjausasennuksia.

 Käyttöönottotarkastus

Sähkölaitteistolle on aina  ennen  käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus, jossa selvitetään, ettei  sähkölaitteistosta aiheudu sähköturvallisuuslaissa (1135/2016)  6 § tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Tarkastuksesta on rakentajan (sähköurakoitsija) laadittava pöytäkirja sähkölaitteiston haltijan käyttöön (pöytäkirjaa ei vaadita Vna sähkö- laitteistoista 1434/2016 5 §:n määrittelemien pienten kohteiden tarkastuksista ja mittauksista ).

Tarkastuspöytäkirjasta tulee käydä ilmi kohteen yksilöintitiedot, sähkölaitteiston rakentajan ja sähkötöiden johtajan nimi ja yhteystiedot, selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräystenmukaisuudesta, yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä tarkastusten, testausten ja mittausten tulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava (tai muulla tavalla vahvistettava ) tarkastuspöytäkirja. 

Haltijan tulee varastoida tarkastuspöytäkirja huolellisesti seuraavaa tarkastusta varten( vähintään 10 vuotta ). Kohteisiin, joihin ei vaadita varmennustarkastusta, tarkastuspöytäkirja on ainoa todistus sähkölaitteistojen turvallisuudesta.

Käyttöönottotarkastuksen lisäksi luokkaan 1 – 3 kuuluville laitteille on tehtävä kolmannen osapuolen varmennustarkastus. Varmennustarkastus on tehtävä myös tällaisten laitteistojen merkittävälle muutos- ja laajennustyölle.

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 edellyttää varmennustarkastuksen ja määräaikaistarkastuksien suorittamista kaikissa kohteissa,  jonka työalueen ylivirtasuojan nimellis- tai asetteluvirta ylittää 35 A,  tähän eivät kuulu kiinteistöt kuten vapaa-ajan asunnot, omakotitalot ja kahden huoneiston asuinrakennukset.

Tavanomaisten rakennusten sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusväli  on 10 vuotta (luokkat 1 ja 2). Luokka 3:n tarkastukset on tehtävä 5 vuoden välein. Määräaikaistarkastusta ei tarvitse suorittaa pelkille asuinrkennuksille ( luokka 1a ).  Jos asuinrakennuksessa on muita tiloja esim. liiketiloja, tulee määräaikaistarkastus suorittaa kyseisille sähkölaitteistoille.

sivun alkuun

Luokat

1a ) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa

1b ) muuta kuin asuinrakennuksen sähkölaitteistoa, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3

2c ) sähkölaitteistoa, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja

2d ) sähkölaitteistoa, jonka liittymisteho on yli 1600 kVA, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa.                                          

3c ) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muuta vastaavaa sähköverkkoa 

Luokkien1, 2 ja 3 kohteet tarkastaa valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos.

Varmennus- ja määräaikaistarkastuksesta sekä sähkölaitteistoluokkien tarkka kuvaus on Vna sähkölaitteistoista 1434/2016 ja Tukes -ohjeessa 16/2017 Sähkölaitteistot ja tarkastukset     

sivun alkuun

 

Varmennustarkastus

Käyttöönottotarkastuksen lisäksi luokkaan 1 – 3 kuuluville laitteille on tehtävä kolmannen osapuolen varmennustarkastus. Varmennustarkastus on tehtävä myös tällaisten laitteistojen muutos ja laajennustöille.

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 edellyttää varmennustarkastuksen suorittamista kaikissa kohteissa,  jonka työalueen ylivirtasuojan nimellis- tai asetteluvirta ylittää 35 A,  tähän eivät kuulu kiinteistöt kuten vapaa-ajan asunnot, omakotitalot ja kahden huoneiston asuinrakennukset.

Luokkien 1 ja 2 kohteet tarkastaa valtuutettu tarkastaja, tai valtuutettu laitos 3 kk:n kuluessa laitteiston käyttöönotosta.                           

Vna sähkölaitteistoista 1434/2016 6 § 2.mom tilat: Räjähdysvaarallisille- ja lääkintätiloille varmennustarkastus suoritetaan ennen käyttöönottoa. HUOM. Sähköturvallisuuslaissa 1135/2016, poistettiin räjähdysvaarallisten- ja lääkintätilojen luokittelu, kyseiset tilat tulee aina sisällyttää varmennustarkastukseen muiden luokiteltujen tilojen yhteydessä tai erikseen.

Verkonhaltijan (3c luokan) kalenterivuoden aikana rakennetuille sähköverkoille seuraavan kalenterivuoden aikana.

 

Varmennustarkastuksessa sähköturvallisuuslain 1135/2016 46 § mukaan, tarkastetaan kohde pistokokein,

a) että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle säädetyt vaatimukset

b) että sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus

c)  että sähkötöiden tekijöillä on oikeus tehdä kohteen sähkötyöt ( 1135/2016 55 § ) (esim. kelpoisuustodistuksella, ilmoitus Tukesille on kunnossa tms.), kelpoisuus myös silloin, kun työ tehdään itselle tai lähisukulaisen hallinnassa olevaan huoneistoon tai asuinrakennukseen ( Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 56 §  kohta 5 ), varmennustarkastus tehdään aina, vähäisiä töitä lukuun ottamatta.

d) varmennustarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat räjähdysvaaralliset tilat, palovaaralliset tilat ja lääkintätilat.

Varmennustarkastus ohjeita on standardissa SFS 5825  Sähkölaitteiston varmennustarkastus sekä varmennustarkastuksia koskevassa kortissa ST 51.24.

Tarkastuskohteen laajuus määritetään asiakirjojen ja keskustelujen avulla jo sopimusvai- heessa ja tarvittaessa myös käynnillä kohteessa.

Tarkastuksessa noudatan seuraavia periaatteita:

Selvitetään aluksi, mitä asiakirjoja ja piirustuksia kohteesta on käytössä ja mitä piirustuksia ja asiakirjoja urakoitsija on käyttänyt sähkölaitteiston rakentamisen perustana.

Selvitetään alkuvaiheessa, onko asennukset toteutettu asennusstandardien ja niihin rinnastetta- vien muiden normien mukaisesti ja onko tehty poikkeamia mainituista normeista

Varmistetaan pistokokein silmämääräisin havainnoin, mittauksin ja testauksin, että tarkastettava laitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle säännöksissä ja määräyksissä asetetun tason. Tarkastuksessa verrataan urakoitsijan käyttöönottopöytäkirjassa ilmoittamia mittaus- ja testaustuloksia varmennustarkastuksessa saatuihin mittaustuloksiin.

Kun tarkastettavaan kohteeseen sisältyy konedirektiivin mukaisia koneita ja laitteita var- mennetaan, että niille on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus. Mikäli koneelle ei ole tehty tuotestandardin mukaista tarkastusta, tai vaihtoehtoisesti suoritettu SFS-EN 60204-1 mukaisesti, se kirjataan puutteena tai voidaan sovittaessa suorittaa tarkastus. Mikäli on toi- mittu koneiden tai laitteiden osalta A2-94 tai SFS 6000 käyttöönoton mukaisesti, laitteisto sisältyy varmennuksen piiriin.

Mikäli havaitaan laitteistossa välitöntä vaaraa aiheuttavia asennuksiaIlmoitetaan asiasta välittömästi kirjallisesti laitteiston haltijalle ja sähkötyön tehneelle sähköurakoitsijalle. Tukesille ilmoitetaan välittömän vaaran aiheuttaneesta asennuksesta.

Tarkastuksen dokumentointi

Varmennustarkastuksesta laaditaan sähköturvallisuuslain 1135/2016 edellyttämä varmennustarkastustodistus. Kohteeseen kiinnitetään varmennus- tarkastustarra ( vna sähkölaitteistoista 1434/2016 9 § ) esim. pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan.

Varmennustarkastustodistuksen tulee sisältää: Kohteen yksilöintitiedot, seuraavan tarkastuksen ajankohta, tarkastusmenetelmät sekä selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta. Varmennustarkastustodistukseen liitetään oikaisumenettelyohje, jonka mukaan asianosaiset voivat hakea oikaisua tarkastajalta itseltään. Tarvittaessa oikaisumenet- telyn mukaisesta päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen.

Varmennustarkastustarkastustodistus toimitetaan sähkölaitteiston rakennuttajalle ja rakentajalle (sähköurakoitsijalle). Rakennuttajan ( haltijan ) tulee säilyttää varmennustarkastustodistusta vähintään 10 vuotta ( seuraavaan tarkastukseen).

sivun alkuun 

Määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastus perustuu sähköturvallisuuslakiin (1135/2016) ja sen perusteella annettuun sähköturvallisuusasetukseen (1434/2016), Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) antamiin viranomaismääräyksiin ja ohjeisiin.

Sähkötarkastusyhdistys SÄTY r.y:llä sekä ST-kortissa ST 51.23 on ohjeita määräaikaistarkastuksen suorittamisesta.

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 edellyttää määräaikaistarkastuksien suorittamista kaikissa kohteissa,  jonka työalueen ylivirtasuojan nimellis- tai asetteluvirta ylittää 35 A, tähän eivät kuulu kiinteistöt, kuten vapaa-ajan asunnot, omakotitalot ja kahden huoneiston asuinrakennukset. Pelkille asuinrakennuksille ei myöskään määräaikaistarkastusta tarvitse tehdä, jos asuinrakennuksessa on muita tiloja esim. liiketiloja, tulee määräaikaistarkastus suorittaa kyseisille sähkölaitteistoille.

Tavanomaisten rakennusten sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusväli on 10 vuotta (luokka 1 ja luokka 2). Luokka 3:n jakeluverkon tarkastukset on tehtävä 5 vuoden välein.

Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan siitä, että

a) sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty hoito- ja kunnossapito-ohjelmien mukaiset toimenpiteet

b) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä       

c) sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkas- tuspöytäkirjat ja että pöytäkirjojen mukaiset korjaukset on tehty.   

Tarkastetaan kuuluuko sähkölaitteistoon VNp (1314/94) Konepäätöksen perusteella käyt- töönotettuja koneita. Mikäli sellaisia on, tarkastetaan konetta koskevan EY -vaatimuksen- mukaisuusvakuutuksen olemassaolo ja asianmukaisuus. Sähköturvallisuuslakiin perustuva koneen sähköturvallisuuden ylläpidon tarkastus sisältyy määräaikaistarkastukseen.

Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan koko kiinteistön sähkölaitteistot (eri aikoina rakennetut luokkien 1 ja 2, ja mahdolliset räjähdysvaaralliset tilat ja lääkintätilat ). Tarkastuskohteen laajuus voidaan määritellä asiakirjojen avulla tai lisäksi tarvittaessa käynnillä kohteessa jo sopimusvaiheessa. Lisäksi tarkastukseen vaikuttaa toimeksiannon varsinainen sisältö (esim. lisätyönä erilaiset sähkön laatuun vaikuttavien tekijöiden mittaukset kuten harmoniset yliaallot, vinokuormat, tehokertoimet jne. sekä laitteiston kunnon tarkempi tutkiminen esim. sähkölaitteistojen lämpökuvaus lämpökameralla).

Varmistetaan haltijan mielipide nykyisestä sähköturvallisuustasosta, onko havaittu rikkinäisiä sähkölaitteita, kuumenevia johtoja ja sulakkeita, sekä henkilökunnan ilmoitukset ja valitukset viallisista laitteista.

Määräaikaistarkastukset tehdään pistokokein valitsemalla sopivia otoksia.

Määräaikaistarkastuksissa arvioidaan eri aikakausina valmistuneiden laitteistojen turval- lisuutta. Sähköturvallisuutta on osittain verrattava nykyisiin vaatimuksiin ja osittain aiem- min sovellettuihin määräyksiin.

Tarkastuksen dokumentointi

Määräaikaistarkastuksen havainnot kirjataan määräaikaistarkastuspöytäkirjaan.  

Täydennetään edellä mainittua dokumentaatiota tarvittaessa erillisillä liitteillä, esimerkiksi mittaus- tai testauspöytäkirjoilla.

Määräaikaistarkastuspöytäkirja luovutetaan sähkölaitteiston haltijalle. Luovutuksen yhteydessä opastetaan haltijaa havaituista turvallisuuspuutteista ja korjausten kiireellisyysjärjestyksestä. Kohteeseen kiinnitetään määräaikaistarkastustarra ( Vna sähkölaitteistoista 1434/2016 11 § ) esim. pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan. Tarkastuspöytäkirjaan liitetään oikaisumenettelyohje, jonka mukaan asianosaiset voivat hakea oikaisua tarkastajalta itseltään. Tarvittaessa oikaisumenettelyn mukaisesta päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen.

sivun alkuun

Käyttöönottomittaukset

Sähköasennusten käyttöönottotarkastuksessa, silmämääräisen tarkastuksen lisäksi täytyy suorittaa  käyttöönottomittaukset SFS 6000-6-61 (VDE 0100) mukaisesti, lääkintätilat SFS 6000-7-710 mukaisesti (10 A:la osa mittauksista), käyttöönottomittauksiin kuuluu ; suoja- laitteiden testaukset, oikosulkuvirtojen mittaukset, suojajohdon jatkuvuusmittaukset, eristysvastusmittaukset, resistiivisyysmittaukset  jne.

Konemittaukset- ja testit

Kodinkoneet (silitysraudat, kahvinkeittimet jne) mitataan standardin DIN VDE 0701 ja 0702 mukaisesti (suojajohdinvastus 10 A:lla, tai suojajohdinvastus 200 m A:lla, vuotovirta, eristys- vastus).

Koneiden käyttöönottotarkastus: Vuoden 1995 alusta sai tuoda markkinoille vain kone- päätöksen 1314/94 vaatimuksen mukaisia koneita, lisäksi vanhat koneet oli muutettava 1996 vuoden loppuun mennessä konepäätöksen vaatimuksen mukaiseksi.

Koneen määritelmä: Kone on laite, joka muulla kuin lihasvoimalla käytettävien toisiinsa liitettyjen komponenttien kokonaisuus, jossa ainakin yksi osa on liikkuva (esim. akseli). Lisäksi kone on laite, joka on rakennettu ohjaamaan tai tekemään jotain työtä( esim. tuottamaan jotakin hyödykettä).

Kun kone on suunniteltu ja rakennettu terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti, sekä koneen sähkölaitteet  on tarkastettu ja mitattu. Lisäksi koneelle on tehty vaatimuksenmukai- suusvakuutus,  voidaan koneeseen kiinnittää CE-merkintä (oltava nähtävänä CE -merkintä- päivämäärä).

Uusi käyttöpäätös (VNA 403/2008) astui voimaan1.1.2009, työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta, käyttöpäätös velvoittaa työnantajaa hankkimaan vain määräystenmukaisia koneita.

Mikäli valmistaja tai tämän edustaja ei ole toimittanut vaatimuksenmukaisuusvakuutusta, siirtyy vastuu vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta koneen Euroopan markkinoille saattajalle, kuten myyjälle, maahantuojalle tai haltijalle.

Koneen valmistajan vastuu on kirjattu konepäätökseen ja haltijan vastuu käyttöpäätök- seen.

Työturvallisuuslaki 738/2002 (tuli voimaan 1.1.2003) vaatii, että koneelle (myös. työvälineet) on ennen käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus, jossa varmistutaan koneen oikeasta ja turvallisesta toimintakunnosta.

Käyttöönoton jälkeen koneelle on tehtävä säännöllisin väliajoin määräaikaistarkastus ja aina poikkeuksellisen käyttötilanteen jälkeen.

Tarkastuksen suorittajan on oltava tarkastuksiin kykenevä, pätevä henkilö joka tuntee koneen rakenteen.

Koneiden sähkölaitteiden käyttöönotossa on suoritettava koneen tuotestandardin mukai- set testit. Tuotestandartin puuttuessa, tehdään koneelle SFS-EN 60204-1 mukaisesti seu- raavat testit; 1. Tarkastetaan, että sähkölaitteisto on dokumenttien mukainen 2. Suojamaa- doituspiirin jatkuvuus  ( todettava aina) 3. Eristysvastusmittaus 4. Jännitekoe 5. Suojaus va- rausjännitteiltä 6. toimintakokeet

7.Lisäksi säännöllisin välein määräaikaistarkastus, muutostöiden jälkeen sekä poikkeukselli- sen käyttötilanteen jälkeen standardin SFS-EN 60204-1 mukaiset soveltuvat testit.

Testeistä ja mittauksista tehdään käyttöönottopöytäkirja, josta selviää täyttääkö konedirektiivin antamat rajat ja onko koneen käyttö turvallista tai ei.

Jos kone on jätetty mittaamatta ennen käyttöönottoa on se vaatimusten vastainen. Esim. onnettomuuksien jälkeen, kuten tulipalot, koneiden sähkölaitteiden virheettömyyttä on vaikea todentaa jos siitä ei ole esittää mittauspöytäkirjoja.

Vakuutusyhtiöt ja työsuojeluviranomaiset osaavat kyllä kysyä käyttöönottomittauksia.

Koneen turvallista käyttöä ja kenttätarkastuksia tekee ja valvoo työsuojelupiirit. Ja jos tapahtuu henkilövahinkoja on TUKES osaltaan viranomainen, jolle asia kuuluu.

Koneiden sähkölaitteistojen haltija on aina vastuussa siitä, että työyhteisössä toimiva kone- kokonaisuus on vaatimusten mukainen. Jos koneella tapahtuu tapaturma esim. sähköisku, käsitellään asiaa rikoslain 47 luvussa (578/95) tarkoitettuna työsuojelurikoksena.

Muista, että kaikissa tapauksissa sähkötöiden jälkeinen tila, niin asunnoissa, koneilla ja ko- dinkonehuollon jälkeen on aina syytä suorittaa käyttöönottotarkastus sähkölaitteistojen osalta.

Sähköhäiriöselvitykset

Yleisimpiä sähkön laatuun vaikuttavien tekijöitä ovat harmoniset yliaallot, vinokuormat, alentuneet tehokertoimet, jännitteen alenemat jne. Kuluttaja huomaa sähkön laatuongelmat kohonneina   loistehomaksuina,  laitevaurioina ja toimintahäiriöinä. Uutena ongelmana on tullut esim. magneettikenttien vaikutukset  tietokoneiden näyttöihin.   Virran aiheuttamat magneettikentät aiheuttavat näyttöjen välkkymistä. Kuluttajat havahtuvat yleensä vasta, kun sähkön laatu on heikentynyt ratkaisevasti.

Nykyään sähkön laatuasioita voidaan ja tulisi miettiä  jo suunnittelu vaiheessa ja myös silloin kun hankitaan uusia laitteistoja tai lisätään verkon kuormitusta (halvin tapa).

Häiriöt voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: galvaanisesti- ja sähkömagneettisesti johtu- viin.

Galvaaniset häiriöt:  pitkittäiset- ja poikittaiset transientit, maadoitusviat, yliaaltovirrat ja -jännitteet, jännitekatkot, jännitetason vaihtelut  ja epäsymmetria.

Sähkömagneettiset häiriöt: virtojen aiheuttamat magneettikentät, jännitteiden aiheuttamat sähkökentät ja radiotaajuiset häiriöt.

Häiriöilmiöistä galvaanisesti johtuvat ovat helpompia mitata, todeta niiden alkuperä ja eliminoida ne. Vastaavasti sähkömagneettisesti johtuvat ovat usein hankalia ja vaativat pitempiaikaisia selvityksiä ja mittauksia.

Sähkön laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat: Yhä lisääntymässä oleva epälineaarinen kuormitus, taajuusmuuttajat, DC-käytöt, purkauslamppuvalaisimet ja kaksimuunnostekniikan UPS-laitteet. Uusien herkempien laitteiden pienempi häiriönsietokyky.

sivun alkuun

 Lämpökuvaus

Sähkölaitteistojen lämpökuvaus on nopea, helppo ja kustannustehokas tapa selvittää sähkövikoja, puutteita ja ylikuumenemisia.

Sähkölaitteistojen lämpökuvaukset ovat myös tärkeä osa sähkölaitteistojen kunnossapitoa, vikojen ja jopa sähköpalojen ennaltaehkäisyä ( ylikuumentuneiden sähkölaitteiden aiheuttamat tulipalot). Tyypillisimpiä sähkövikoja ovat: 1. Löysät liitokset 2. Huono kontakti (esim. likaa välissä, viallinen liitin) 3. Epäsymmetriat 4. Ylikuormat  5. Harmoniset yliaallot.

Viallinen sähkölaite ( esim. löysä liitos, huono kontakti) löytyy lämpötilaerona ( kun saman- lainen laite ja kuormitus) tai lämpötilaerona laitteen ja ympäristön välillä. Kuormituserot näkyvät (esim. johtimien) erilaisina lämpenemisinä sähkölaitteissa. Sähkölaitteistojen lämpökuvauksissa tulisi olla riittävä kuormitus ( 40 % maksimikuormituksesta) ja riittävä käyttöaika ( 0,5 tuntia). Alle 20 % kuormituksilla lämpökuvauksia ei tulisi tehdä.

Lämpötilan nousu (hyväksyttyjen lämpötilojen ulkopuolelle)  vaikuttaa sähkölaiteen elinkaarta lyhentävästi. Esim. moottorin max. lämpötilan ylitys 10°C vähentää eristyksen ikää noin 50 %  ja 30°C ylitys jopa 88 %. Muuntajat ja jakeluasemat: Muuntajan jokainen 10°C  nousu (hyväksyttyjen lämpötilojen ulkopuolelle) vähentää muuntajan kestoikää puolella.

Kiinteistöjen lämpökuvauksissa tyypillisimmin etsitään lämpövuotoja ja/tai huonosti eris- tettyjä kohteita ( seinät, katot, lattiat, ovet, ikkunapielet jne.). Lämmityslaitteiden, ilman- vaihtokoneiden ja ilmanvaihdon toimivuuden selvittämisessä lämpökuvaus on myös erittäin tehokas.  Lämpökuvauksilla voidaan löytää jopa kosteusvaurioita ( kostunut kohta näkyy kylmempänä), putkitukoksia jne.

Käytössäni on FLUKE TiS45 lämpökamera.

Käytön johtaja

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käyttötöitä varten käytön johtaja, 1) jos sähkölait- teistoon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta  enintään 1000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja, tai 2) jos sähkölaitteiston liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhteiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymistehojen  summaa, on yli 1600 kilovolttiamppeeria.

Käytön johtajan tulee olla sähkölaitteiston haltija tai tämän palveluksessa. Käytön johtajana voi toimia myös sellaisen yhteisön palveluksessa oleva henkilö, jolla on sähkölaitteiston haltijan kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus. Lisäksi henkilö, joka ei ole sähkö- laitteiston haltijan palveluksessa, voi olla käytön johtajana, kun sähkölaitteistoon kuuluu enintään kolme nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä yli 1000 voltin nimellisjännitteistä kytkinlaitosta.

Käytön johtajan on huolehdittava siitä, että 1) sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä se- kä 2) käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtävään ( Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 54 § ).

sivun alkuu 

Hinnasto

Voit tulostaa erillisen hinnaston ja toimitusehdot tästä.(HTML-versio).

EM-Sähköpalvelun päivitetty toistaiseksi voimassa oleva hinnasto 10.9.2019 alkaen, ALV 0 %. Hinnastoa käytetään normaalina työaikana. Hinnoittelussa käytetään kiinteitä hintoja, tunti-, tarjous- ja erillisiä asiakkaan kanssa sovittuja sopimus- pohjaisia hintoja. Sopimushinnat voivat olla työkohtaisia- tai/ja asiakaskohtaisia hintoja.

1. Kiinteät hinnat sähkölaiteluokittain perus määräaikaistarkastuksesta ja varmennustarkastuksesta Kirstinharju 23, 02760 Espoo on toimipaikkana kiinteää hinnastoa käytettäessä.  Lisätyöt tehdään tuntiveloitushinnoittelun mukaan. Kohteet jotka eivät sovellu taulukkoon,  erillisen  tarjouksen mukaan tai tuntityönä.      

Luokka

Kohde

Hinta €

Luokittelematon

Omakotitalo

245,00

 

Paritalo

255,00

 

Kerrostaloasunto

220,00

1a Asuinrakennukset, enemmän kuin kaksi huoneistoa.

Perushinta

270,00

 

lisähinta / liikehuoneisto

40,00

 

lisähinta / asunto

6.00

 

 

 

1b Muu, kuin asuinrakennus, jonka

100 m²

270,00    

suojana toimiva ylivirtasuoja on yli 35 A,

lisähinta yli 100 m²           0,06 €/ m²

0,06

eikä kuulu 2 ja 3   luokkaan

 

 

    

 

 

 

 

 

2c Yli 1000 V:n sähkölaitteistot .

Yli 1000 V:n kojeisto

 

 

erillisenä

340,00

 

Muun tarkastuksen

 

 

yhteydessä

280,00

 

2d Alle 1000 V:n sähkölaitteistot,                      yli 1600 kVA

 

lisähinta yli 100 m²             0,06 €/ m²

270,00

 

 

 

3c Jakeluverkon haltijan sähköverkot.

Ei kiinteää hintaa

 

      

 

 

  Matkakulut

  Matka-aika                   

  ensimmäi

  nen  tunti

  seuraavat

    tunnit

   

  Matka-aika korvaus

  65 €

                49

   €

   

2. Tuntiveloitus, vähimmäisveloitus kaksi tuntia. ALV 0 %

Luokittelemattomat kohteet sisällytetään luokkaan 1 (Omakotitalot, paritalot, kerrostaloasunnot ja vapaa-ajan asunnot).

  Tuntihinta €

  Luokka 1

   Luokka 2          Luokka 3

  Varmennus- ja määräaikaistarkastus

        69 €

         72 €                    75 €

  sekä dokumentointi

        

        

  Käyttöönotto- ja tarkas-

        60 €

         65 €                    70 €

  tusmittaukset

        

         

  Lämpökuvaus ja dokumentointi

        85 €

         85 €                    85 €

  Konsultointi- ja valvonta-

        69 €

         72 €                    75 €

  tehtävät

        

      

  Sähköhäiriöselvitykset

        69 €

         72 €                    75 €

  Dokumentointi ja rapor-

        69 €

         72 €                    75 €

  tointi kyseisen työn yh-

   

   

  teydessä

        

                            

   

  Ei luokiteltu

   

  Lämpökuvaus

        85 €

   

  Konemittaukset

        70 €

   

  Asiantuntijalausunnot

        85 €

   

  Autokulut

        0,65 € / km

   

  Matka-aika korvaus

  Ensimmäinen

  Seuraavat tunnit 49 €

   

  tunti 65 €

   

  Veloitetaan työajasta ja matkasta riippuva lainmukainen päiväraha.

  Muiden tehtävien veloitusperusteet sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

3. Muut hinnat. ALV 0 %                 

  Tarkastustodistukset ja -pöytäkirjat sähköisessä muodossa

  21 € / kpl

   Mittaustulokset sähköiseen muotoon tuntityönä kyseisen tarkastuksen  yhteydessä

   Oikeudet muutoksiin pidätetään.                                                       

 

   

Toimitusehdot

Tilauksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Suurimmista kohteista tehdään tarkastussopimus. Tilaus 2 viikkoa ennen toivottua tarkastusta, ellei kohteesta muuta sovita.

Tilaajan kanssa sovitaan tarkastusajankohta, tiloihin pääsemisestä ja kohteessa liikkumisesta, rajoitteista, työvälineistä ja mahdollisesta avustavasta henkilöstä. Kohteen omistajalta/haltijalta on oltava lupa kohteen tarkastamiseksi. Tarkastusta varten tulee päästä kaikkiin tarkastettavan kohteen osiin.

Varataan mahdollisuus keskeyttää tarkastus tarkastuskohteen puutteellisuuksien vuoksi, jotka estävät laitteiston asianmukaisen tarkastuksen( esim. tarkastajalla ei ole vapaata pääsyä tarkastuskohteeseen, varmennustarkastuksessa käyttöönottomittaukset puuttuvat jne.). Aiheutuneet kustannukset peritään kuitenkin tilaajalta tuntiveloituksena. Tarkastuksen jatkamisesta sovitaan erikseen.

Tilauksen yhteydessä tai viimeistään tarkastustilanteessa on toimitettava kohteen haltijan, kohteen ja (rakentajan)sähköurakoitsijan tiedot osoitteineen, yhdyshenkilöineen, yhteys- tietoineen ja mahdollisen käytönjohtajan ja/tai huoltoyhtiön tiedot kirjallisena tarkastajalle.

Varmennustarkastuksessa: kohteen tulee olla valmis ja käyttöönottotarkastus mittauksineen suoritettu sekä, että kohteen piirustukset on tehty valmiiksi ja poikkeamista on kirjallinen selvitys. Tarkastuskohteen dokumentteihin varataan mahdollisuus tutustua ennen tarkastusta ja viimeistään tarkastustilanteessa.

Määräaikaistarkastusta varten tulisi olla kohteen käyttöpiirustukset, pöytäkirjat/ todistukset aikaisemmista tarkastuksista sekä selvitykset muutostöistä. Selvitys suoja- ja turvalaitteiden huolto- ja kunnossapito-ohjelmasta tai pienemmän järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjelmasta.

Laajennetussa tarkastuksessa mittauksket ja muut toimeksiannot tehdään tuntityönä. Myös pahasti puutteellisissa kohteissa, joihin joudutaan tekemään sähköturvallisuuden varmista- miseksi kattavampi tarkastus, työ tehdään tuntityönä.

Tarkastukset tehdään kiinteään hintaan, tuntityönä tai erillisen tarjouksen / sopimuksen mukaan.

Sopimusperustana käytetään konsultoinnin yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös muihin yrityksen palveluihin.

 sivun alkuun

 © copyright EM-Sähköpalvelu

Sivut päivitetty 5.9.2019