Takaisin palvelut sivulle                         Hinnasto

EM-Sähköpalvelun päivitetty toistaiseksi voimassa oleva hinnasto 10.9.2019 alkaen, ALV 0 % . Hinnastoa käytetään normaalina työaikana. Hinnoittelussa käytetään kiinteitä hintoja, tunti-, tarjous- ja erillisiä asiakkaan kanssa sovittuja sopimus- pohjaisia hintoja. Sopimushinnat voivat olla työkohtaisia- tai/ja asiakaskohtaisia hintoja.

1. Kiinteät hinnat sähkölaiteluokittain perus määräaikaistarkastuksesta ja varmennustarkastuksesta Sinikalliontie 11, 02630 Espoo on toimipaikkana kiinteää hinnastoa käytettäessä.  Lisätyöt tehdään tuntiveloitushinnoittelun mukaan. Kohteet jotka eivät sovellu taulukkoon,  erillisen  tarjouksen mukaan tai tuntityönä.      

Luokka

Kohde

Hinta €

Luokittelematon

Omakotitalo

245,00

 

Paritalo

255,00

 

Kerrostaloasunto

220,00

1a Asuinrakennukset, enemmän kuin kaksi huoneistoa.

Perushinta

270,00

 

lisähinta / liikehuoneisto

40,00

 

lisähinta / asunto

6,00

 

 

 

1b Muu, kuin asuinrakennus, jonka

100 m²

270,00    

suojana toimiva ylivirtasuoja on yli 35 A,

lisähinta yli 100 m²              0,06 €/ m²

0,06

eikä kuulu 2 ja 3   luokkaan

 

 

    

 

 

 

 

 

2c Yli 1000 V:n sähkölaitteistot .

Yli 1000 V:n kojeisto

 

 

erillisenä

340,00

 

Muun tarkastuksen

 

 

yhteydessä

280,00

2d Alle 1000 V:n sähkölaitteistot, yli       1600 kVA

lisähinta yli 100 m²                 0,06 €/ m²

270,00

 

 

 

3c Jakeluverkon haltijan sähköverkot.

Ei kiinteää hintaa

 

      

 

 

  Matkakulut

  Matka-aika                   

  ensimmäi

  nen  tunti

  seuraavat

  tunnit

   

  Matka-aika korvaus

  65 €

                49

   €

   

2. Tuntiveloitus, vähimmäisveloitus kaksi tuntia. ALV 0 %

          Luokittelemattomat kohteet sisällytetään luokkaan 1 (Omakotitalot,           paritalot, kerrostaloasunnot ja vapaa-ajan asunnot).

  Tuntihinta €

  Luokka 1

   Luokka 2          Luokka 3

  Varmennus- ja määräaikaistarkastus

        69 €

         72 €                    75 €

  sekä dokumentointi

        

         

  Käyttöönotto- ja tarkas-

        60 €

           65 €                    70 €

  tusmittaukset

        

                           

  Lämpökuvaus ja dokumentointi

        85 €

         85 €                    85 €

  Konsultointi- ja valvonta-

        69 €

         72 €                    75 €

  tehtävät

        

      

  Sähköhäiriöselvitykset

        69 €

         72 €                    70 €

  Dokumentointi ja rapor-

        69 €

         72 €                    75 €

  tointi kyseisen työn yh-

   

   

  teydessä

        

                            

   

  Ei luokiteltu

   

  Lämpökuvaus

         85 €

   

  Konemittaukset

        70 €

   

  Asiantuntijalausunnot

        85 €

   

  Autokulut

        0,65 € / km

   

  Matka-aika korvaus

  Ensimmäinen

  Seuraavat tunnit 49 €

   

  tunti 65 €

   

  Veloitetaan työajasta ja matkasta riippuva lainmukainen päiväraha.

  Muiden tehtävien veloitusperusteet sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

3. Muut hinnat. ALV 0 %                 

  Tarkastustodistukset ja -pöytäkirjat sähköisessä muodossa

  21 € / kpl

   Mittaustulokset sähköiseen muotoon tuntityönä kyseisen tarkastuksen  yhteydessä

   Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 Toimitusehdot

Tilauksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Suurimmista kohteista tehdään tarkastussopimus. Tilaus 2 viikkoa ennen toivottua tarkastusta, ellei kohteesta muuta sovita.

Tilaajan kanssa sovitaan tarkastusajankohta, tiloihin pääsemisestä ja kohteessa liikkumisesta, rajoitteista, työvälineistä ja mahdollisesta avustavasta henkilöstä. Kohteen omistajalta/haltijalta on oltava lupa kohteen tarkastamiseksi. Tarkastusta varten tulee päästä kaikkiin tarkastettavan kohteen osiin.

Varataan mahdollisuus keskeyttää tarkastus tarkastuskohteen puutteellisuuksien vuoksi, jotka estävät laitteiston asianmukaisen tarkastuksen( esim. tarkastajalla ei ole vapaata pääsyä tarkastuskohteeseen, varmennustarkastuksessa käyttöönottomittaukset puuttuvat jne.). Aiheutuneet kustannukset peritään kuitenkin tilaajalta tuntiveloituksena. Tarkastuksen jatkamisesta sovitaan erikseen.

Tilauksen yhteydessä tai viimeistään tarkastustilanteessa on toimitettava kohteen haltijan, kohteen ja (rakentajan)sähköurakoitsijan tiedot osoitteineen, yhdyshenkilöineen, yhteys- tietoineen ja mahdollisen käytönjohtajan ja/tai huoltoyhtiön tiedot kirjallisena tarkastajalle.

Varmennustarkastuksessa: kohteen tulee olla valmis ja käyttöönottotarkastus mittauksineen suoritettu sekä, että kohteen piirustukset on tehty valmiiksi ja poikkeamista on kirjallinen selvitys. Tarkastuskohteen dokumentteihin varataan mahdollisuus tutustua ennen tarkastusta ja viimeistään tarkastustilanteessa.

Määräaikaistarkastusta varten tulisi olla kohteen käyttöpiirustukset, pöytäkirjat/ todistukset aikaisemmista tarkastuksista sekä selvitykset muutostöistä. Selvitys suoja- ja turvalaitteiden huolto- ja kunnossapito-ohjelmasta tai pienemmän järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjelmasta.

Laajennetussa tarkastuksessa mittauksket ja muut toimeksiannot tehdään tuntityönä. Myös pahasti puutteellisissa kohteissa, joihin joudutaan tekemään sähköturvallisuuden varmista- miseksi kattavampi tarkastus, työ tehdään tuntityönä.

Tarkastukset tehdään kiinteään hintaan, tuntityönä tai erillisen tarjouksen / sopimuksen mukaan.

Sopimusperustana käytetään konsultoinnin yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös muihin yrityksen palveluihin.

Takaisin palvelut sivulle

 © copyright EM-Sähköpalvelu

Sivut päivitetty 4.8.2021